Rzecznik Praw Ucznia: Dariusz Hełka

Zadania szkolnego Rzecznika Praw Ucznia

Informacja dla uczniów

Zadania i funkcje Rzecznika Praw Ucznia:

- Przeciwdziałanie łamaniu praw ucznia w szkole. 

- Zwiększenie świadomości prawnej młodzieży, rodziców, nauczycieli. 

- W dalszej perspektywie działania na rzecz zmiany wadliwych i krzywdzących zapisów prawa oświatowego. 

- Egzekwowanie i przestrzeganie przepisów prawnych dotyczących uczniów.

- Proponowanie nowych przepisów dotyczących uczniów.

- Uczestniczenie w posiedzeniach rady pedagogicznej z prawem przedstawienia na jej forum problemów przestrzegania praw ucznia.

Środki działania Rzecznika:

- Załatwianie indywidualnych skarg. 

- Sporządzanie raportów dotyczących wykrytych naruszeń prawa w szkole. 

- Udzielanie porad dotyczących sposobów ochrony praw (uczniom, rodzicom, nauczycielom). 

- Współpraca z fachowcami (np. lekarzem szkolnym, psychologiem, pedagogiem, prawnikiem). 

- Współdziałanie w prowadzeniu programów przeciwdziałających wielu problemom szkolnym. 

- Rzecznik Praw Ucznia nie może wyręczać w obowiązkach wychowawców. 

- Rzecznik Praw Ucznia ma prawo do swobodnego działania w ramach obowiązujących regulaminów. 

- Rzecznik Praw Ucznia działa według ustalonego trybu postępowania. 

- Rzecznik podejmuje działania na wniosek stron tzn. uczniów, nauczycieli lub pracowników administracji szkoły.

Szkolny Rzecznik może:

- Rozmawiać z nauczycielem uczestniczącym w problemie.

- Rozmawiać i zasięgać rady pedagoga szkoły i psychologa szkolnego.

- Organizować konfrontacje wyjaśniające.

- Uczestniczyć w konfrontacjach dyrekcji z rodzicami i danym nauczycielem  za zgodą ucznia.

- Inicjować działania  w szkole na rzecz upowszechniania praw dziecka i ucznia.

Tryb postępowania w kwestiach spornych uczeń - uczeń:

- zapoznanie się z opinią stron konfliktu, 

- podjęcie mediacji ze stronami we współpracy z wychowawcą klasy, 

- skierowanie sprawy do pedagoga lub psychologa szkolnego w razie kłopotów z rozstrzygnięciem sporu, 

- w dalszym trybie postępowania - zasięgnięcie opinii Rady Pedagogicznej, 

- ostateczną decyzję o sposobie rozwiązania konfliktu podejmuje Dyrektor.

Tryb postępowania w kwestiach spornych uczeń - nauczyciel:

- zapoznanie się z opinią stron konfliktu, 

- podjęcie mediacji ze stronami, 

- zasięgnięcie opinii pedagoga szkolnego, 

- wystąpienie do Dyrektora Szkoły o podjęcie decyzji w sprawie, w przypadku trudności z rozstrzygnięciem sporu.

Obowiązkiem Rzecznika Praw Ucznia jest w szczególności:

1. Znajomość Statutu Szkoły, Kodeksu Ucznia oraz Konwencji Praw Dziecka. 

2. Informowanie uczniów o przysługujących im prawach i sposobie ich dochodzenia, 

3. Interwencja w razie naruszenia podstawowych praw ucznia i rozwiązywanie spraw spornych, 

4. Udzielanie pomocy uczniom zgodnie z ustalonym trybem postępowania, 

5. Informowanie stron konfliktu o podjętych przez siebie działaniach. 

6. Składanie sprawozdania ze swojej działalności przed Radą Pedagogiczną

O czym uczeń wiedzieć powinien:

1. Wszelkie informacje uzyskane przez Rzecznika w toku postępowania mediacyjnego stanowią tajemnicę służbową. 

2. Zadaniem Rzecznika jest sprawowanie nadzoru nad tym, aby w procesie dydaktyczno-wychowawczym każdy uczeń traktowany był podmiotowo. 

3. Rzecznik Praw Ucznia ma prawo i możliwość aktywnie ingerować w każdym przypadku, gdy naruszane zostaną prawa ucznia lub prawa dziecka. 

4. Do zadań Rzecznika należy też inicjowanie działań, których celem jest ochrona praw ucznia. 

5. Podstawą działania Rzecznika Praw Ucznia jest Statut Szkoły, a w uzasadnionych przypadkach Konwencja Praw Dziecka.