Regulamin projektu edukacyjnego

 

 

Regulamin realizacji projektów edukacyjnych

w Gimnazjum im. Polskich Noblistów

w Bralinie

 

I.  Zasady ogólne

 

1.   Uczniowie gimnazjum mają obowiązek przystąpienia do realizacji projektu gimnazjalnego, którego wynik jest odnotowywany na świadectwie ukończenia gimnazjum zgodnie z przepisami prawa oświatowego.

2.      Uczeń może brać udział w realizacji więcej niż jednego projektu.

W przypadku, o którym mowa, uczeń lub jego rodzice w terminie nie później niż do 30 maja roku szkolnego, w którym uczeń przystępuje do egzaminu gimnazjalnego wskazują projekt, którego temat zostanie wpisany na świadectwie ukończenia szkoły.

3.      Udział ucznia w projekcie edukacyjnym ma wpływ na jego ocenę zachowania.

Szczegółowe kryteria oceny zachowania, uwzględniające udział ucznia w projekcie edukacyjnym, zapisane są w wewnątrzszkolnych zasadach oceniania w Statucie szkoły.

4.      Projekt edukacyjny jest realizowany przez uczniów w klasie drugiej.

W szczególnych przypadkach (po zasięgnięciu opinii dyrektora szkoły i powiadomieniu koordynatora projektów) termin ten może ulec przedłużeniu, jednak nie dłużej niż do zakończenia zajęć dydaktycznych w pierwszym semestrze nauki w klasie trzeciej.

5.      Na początku każdego roku szkolnego, wychowawca informuje uczniów klasy II o warunkach i zasadach realizacji projektu oraz zapoznaje z niniejszym regulaminem.

Rodzicom uczniów klasy II przekazuje się informację na pierwszym zebraniu, nie później jednak niż do 30 września.

6.      W terminie do 30 września nauczyciele – opiekunowie przedstawiają koordynatorom tematykę projektów wraz z określeniem celów, etapów realizacji, terminów planowanego zakończenia projektu oraz sposobu prezentacji efektów.

Projekty mogą być realizowane przez jednego nauczyciela w jednej klasie lub międzyklasowo, bądź przez kilku nauczycieli międzyprzedmiotowo.

7.      W terminie do 15 października koordynatorzy projektów udostępniają uczniom na stronie internetowej gimnazjum oraz w gablocie informacyjnej listę tematów projektowych.

8.      Wyboru określonego tematu dokonują uczniowie do 31 października, składając pisemną deklarację opiekunowi zespołu projektowego.

9.      W przypadku gdy uczeń:

a) nie zdecyduje o wyborze tematu,

b) nie określi zespołu, z którym będzie realizował projekt,

c) nie złoży deklaracji z powodów niezależnych od siebie (np. z powodu choroby)

wychowawca w porozumieniu z opiekunem projektu włącza go do określonego zespołu, uwzględniając zainteresowania i zdolności ucznia.

10.  Do 15 listopada opiekunowie przeprowadzają spotkania z uczniami, udzielając wskazówek i odpowiadając na pytania. Tworzą zespoły projektowe uczniów.

System podziału na poszczególne zespoły projektowe odbywa się w sposób:

a) losowy,

b) poprzez dobór samodzielny uczniów,

c) poprzez wybór nauczyciela, zgodnie z ustalonymi wcześniej kryteriami.

11.  Dopuszcza się, w wyjątkowych sytuacjach, modyfikację listy projektów realizowanych w trakcie danego roku szkolnego, a także zmianę tematyki, terminów zakończenia i sposobu prezentacji efektów, a także opiekuna (opiekunów) projektu, o ile wystąpiły przyczyny, które uniemożliwiły realizację podjętego zadania. Decyzję o zmianach w pracy nad projektami podejmuje koordynator projektów po konsultacji z opiekunem danego projektu lub dyrektorem szkoły.

12.  Realizacja projektu może być dokonywana podczas zajęć lekcyjnych, o ile nie zaburza to zasad ustalonych przez nauczyciela prowadzącego zajęcia, a także podczas zajęć pozalekcyjnych i pozaszkolnych według ustalonego wcześniej harmonogramu.

13.  Realizacja projektu rozpoczyna się od spotkania, na którym opiekun projektu z zespołem uczniowskim wspólnie ustalają w szczególności:

a) czas realizacji projektu,

b) formy pracy, zbierania informacji i dokumentowania prac,

c) podział zadań w zespole i zasady współpracy,

d) kryteria oceny projektu,

e) sposób prezentacji i podsumowania projektu wpisując je do karty realizacji projektu

14.  Czas trwania projektów powinien wynosić od czterech tygodni do sześciu miesięcy (może być w uzasadnionych przypadkach przedłużony przez opiekuna zespołu).

15.  Tematyka projektu powinna być związana z realizacją przyjętego w gimnazjum Programu

Wychowawczego i Programu Profilaktyki lub z zakresem treści poszczególnych zajęć zgodnie z obowiązującą podstawą programową. Może też wykraczać poza treści z podstawy programowej. Tematyka może uwzględniać również propozycje złożone przez uczniów.

Przy wyborze tematyki projektu obowiązuje zasada dobrowolności, a jeden projekt może być realizowany niezależnie przez kilka zespołów uczniowskich.

16.  Gimnazjum w ramach posiadanych przez siebie środków zapewnia warunki do realizacji projektów oraz obsługę techniczną publicznej prezentacji.

17. Dokumentacja dotycząca projektu winna zawierać:

-        kartę projektu,

-        arkusz oceny projektu,

      ponadto może zawierać:

-        kontrakt z uczniami,

-        narzędzia do ewaluacji,

-        arkusze samooceny, i inne dokumenty.

Dokumentacja zgromadzona w trakcie realizacji projektu jest przechowywana do końca nauki ucznia w gimnazjum.

18.  Projekt kończy publiczna prezentacja, której ramy oraz termin winny być określone przez

opiekuna projektu w porozumieniu z dyrektorem gimnazjum.

Projekty edukacyjne prezentowane są publicznie podczas Dnia Projektów, który odbywa się w czerwcu w terminie uzgodnionym w harmonogramie roku szkolnego. (nie później jednak niż do 15 czerwca.

Podczas Dnia Projektów dokonuje się oceny prezentacji projektów.

W zależności od tematyki projektu w prezentacjach jako zaproszeni goście mogą uczestniczyć:

-        uczniowie danej klasy i rodzice uczniów;

-        osoby lub przedstawiciele instytucji, z którymi wiązała się tematyka projektu;

-        inne osoby, których obecność opiekun i uczniowie uznają za ważną i potrzebną;

19.  Praca projektowa uczniów nie może plagiatem. W przypadku udowodnienia plagiatu uczniowiena zakończenie klasy drugiej otrzymują nieodpowiednią  ocenę cząstkową z  zachowania i powtórnie przystępują do realizacji projektu w  klasie trzeciej.

20.  Raz na trzy lata każdy nauczyciel powinien zrealizować co najmniej jeden temat projektowy z uczniami.