Rekrutacja do szkół ponadgimnazjalnych 2017/2018 r. w pigułce...

Rekrutacja 2017/2018-1Rekrutacja do szkół ponadgimnazjalnych 2017/2018 r.:
1. Składanie podań /wniosków/  od 22.05 – 09.06.2017 r., godz. 15.00
Podanie /wniosek/ powinien zawierać:
- imię, nazwisko, datę urodzenia kandydata,
- numer PESEL kandydata,
- imiona i nazwiska rodziców kandydata,
- adres miejsca zamieszkania rodziców i kandydata,
- numery telefonów rodziców kandydata,
- wskazanie dwóch wybranych języków obcych z zaznaczeniem, którego uczył się w gimnazjum w zakresie obowiązkowym i którego chce się uczyć w zakresie rozszerzonym.


2. Dostarczenie świadectwa ukończenia gimnazjum oraz zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego od 23.06 – 26.06.2017 r. do godz. 15.00
3. Potwierdzenie woli przyjęcia do danej szkoły poprzez dostarczenie oryginałów świadectwa i zaświadczenia do 20 lipca 2017 r., godz. 12.00
Ponadto kandydaci do szkół ponadgimnazjalnych najczęściej składają:

  • curriculum vitae (życiorys),
  • 2  fotografie,
  • w  technikum, zsz  - zaświadczenie lekarskie  o  braku przeciwwskazań  zdrowotnych  do  kształcenia  w  określonym  zawodzie