Rekrutacja do szkół ponadgimnazjalnych 2016/2017

Informacje dla trzecioklasisty

Adresy internetowe szkół ponadgimnazjalnych powiatu kępińskiego, na których znadziecie bieżące informacje w sprawie rekrutacji:

 

 

Podstawy  prawne:  
1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r.  o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 rNr 256., poz. 2572 z późn. zm.)
2. Rozporządzenie  Ministra  Edukacji  Narodowej  z  dnia  2 listopada   2015 r.  w  sprawie  sposobu  przeliczania  na  punkty  poszczególnych  kryteriów  uwzględnionych  w postępowaniu  rekrutacyjnym,  składu  i  szczegółowych  zadań  komisji  rekrutacyjnej, szczegółowego  trybu  i  terminów  przeprowadzania  postepowania  rekrutacyjnego  oraz postępowania uzupełniającego (Dz. U. z 24 listopada 2015 r, poz. 1942)
3. Zarządzenie   nr 110.1.4.2016 Wielkopolskiego  Kuratora  Oświaty  z  dnia  28 stycznia 2016 roku w sprawie szczegółowych terminów przyjmowania dopublicznych szkół na rok szkolny 2016/2017