Informacje

Bibliotekarz: Dorota Nowak

Godziny otwarcia:

Poniedziałek 8.00 - 14.00 Wtorek 8.00 - 14.00 Środa 8.00 - 14.00 Czwartek 8.00 - 14.00 Piątek 8.00 - 14.00

Regulamin biblioteki

Gimnazjum im. Polskich Noblistów w Bralinie

1. Z biblioteki mogą korzystać uczniowie, nauczyciele i inni pracownicy szkoły oraz rodzice.
2. Ze zgromadzonych zbiorów można korzystać:

 • wypożyczając je do domu;
 • czytając lub przeglądając na miejscu  (z księgozbioru podręcznego, czasopism);
 • wypożyczając na lekcje;
 • wypożyczając uczniom książki na okres ferii zimowych i letnich.

3. Jednorazowo można wypożyczyć dwie książki na okres trzech  tygodni. Wykorzystane materiały powinny  być  natychmiast zwrócone do biblioteki,gdyż  czekają  na  nie  inni  czytelnicy. W wyjątkowych sytuacjach  można
 uzyskać przesunięcie terminu zwrotu.
4. Książkę   należy  szanować jako dobro społeczn. Zauważone zniszczenia zgłasza się bibliotekarzowi.
5. W przypadku  zniszczenia  lub  zagubienia  książki  należy ją  odkupić  bądź zwrócić inną o równej lub większej  wartości po uzgodnieniu z nauczycielem bibliotekarzem.
6. Pod koniec roku szkolnego, czytelnicy opuszczający szkołę zobowiązani są do rozliczenia się z biblioteką szkolną.
7. Czytelnicy opuszczający szkołę zobowiązani są do rozliczenia  się  z biblioteką.

 

Regulamin ICIM

Regulamin korzystania z Internetowego Centrum Informacji Multimedialnej w bibliotece szkolnej
Gimnazjum im. Polskich Noblistów w Bralinie

1. Komputer multimedialny służy do przeglądania multimedialnych programów edukacyjnych, dostępnych w bibliotece szkolnej oraz do wyszukiwania informacji w Internecie, potrzebnych na zajęcia lekcyjne i pozalekcyjnych oraz do wyszukiwania własnych prac dla potrzeb szkolnych i naukowych, tworzenia dokumentów na użytek szkolny – Samorząd Uczniowski, gazetki szkolnej, szkolnej strony internetowej.
2. Z Centrum korzystać mogą nieodpłatnie wszyscy uczniowie, nauczyciele i pracownicy gimnazjum w Bralinie na zasadach określonych w niniejszym regulaminie.
3. Dostęp do komputerów jest możliwy w godzinach pracy biblioteki.
4. Na pracę przy komputerze zgodę wyraża nauczyciel – bibliotekarz. Po zapoznaniu się z regulaminem uczeń ma obowiązek czytelnie wypełnić rubryki w zeszycie rejestrującym pracę przy komputerze (imię i nazwisko, klasę, nazwę programu i cel korzystania ze stanowiska).
5. Przy stanowisku pracy może się znajdować jedna osoba. W wyjątkowych wypadkach (np. wspólne opracowanie dokumentu) za zgodą nauczyciela pracować może maksymalnie 2 osoby.
6. Maksymalny czas pracy przy komputerze wynosi1 godzinę. Uczeń może zarezerwować stanowisko komputerowe.
7. Użytkownik ma obowiązek:
a) informować bibliotekarza o nieprawidłowym działaniu komputera i uszkodzeniach technicznych
b) zachować ciszę i nie zakłócać pracy innych użytkownikom
c) stosować się do poleceń nauczyciela – opiekuna
8. Użytkownikowi nie wolno:
a) instalować własnych programów oraz dokonywać zmian w istniejącym oprogramowaniu i ustawieniach systemowych
b) włączać i wyłączać urządzeń do sieci elektrycznej bez zgody nauczyciela
c) wykorzystywać komputera do gier i zabaw
d) wykonywać czynności naruszających prawa autorskie twórców, dystrybutorów oprogramowania i właścicieli danych
e) wykorzystywać oprogramowanie do celów komercyjnych ( w tym zarobkowych), naruszających godność innych osób oraz niezgodnych z prawem
9. Programy komputerowe udostępniane są jedynie na miejscu, nie ma możliwości wypożyczania ich do domu lub wynoszenia do innych pomieszczeń. Wyjątek stanowią nauczyciele, którzy chcą skorzystać z programów podczas zajęć w pracowni komputerowej.
10. zabrania się zapisywania dokumentów na dysku twardym. Wszelkie dane pozostawione na dysku twardym przez użytkownika będą natychmiast usuwane.
11. Użytkownik zamierzający skorzystać z dyskietki lub płyty CD-R/CD-RW ma obowiązek zgłosić ten fakt nauczycielowi. Dyskietka lub płyta dopuszczana jest do użytku tylko po uprzednim sprawdzeniu zawartości programem antywirusowym.
12. Użytkownik komputera musi posiadać elementarną znajomość obsługi komputera i programu. Nauczyciel – opiekun nie ma obowiązku udzielania pomocy w planowaniu i tworzeniu dokumentów, udziela jednak wskazówek wszystkim użytkownikom w zakresie korzystania z programów będących w posiadaniu szkolnej biblioteki.
13. W Centrum istnieje możliwość wykonania pojedynczych wydruków tekstów. Nie wykonuje się wydruków kompletnych stron internetowych oraz grafiki (w tym zdjęć).
14. W Centrum należy zachować ciszę. Okrycia wierzchnie należy zostawić w szatni, a torby, teczki, plecaki itp. w wyznaczonym przez nauczyciela miejscu. Do Centrum nie wolno wnosić oraz spożywać napojów lub artykułów spożywczych.
15. Za wszelkie uszkodzenia sprzętu komputerowego lub oprogramowania odpowiada finansowo użytkownik. Jeśli jest niepełnoletni, wówczas odpowiedzialność ponoszą jego rodzice.
16. W przypadku stwierdzenia naruszenia zasad obowiązujących w Centrum, nauczyciel-opiekun ma prawo do natychmiastowego przerwania pracy użytkownika. Nauczyciel- opiekun ma prawo wydania uczniowi zakazu korzystania z Centrum na czas określony, najdłużej do końca roku szkolnego, informując o tym fakcie Dyrektora Szkoły.
17. Osoby korzystające z komputera w bibliotece zobowiązane są do pozostawienia po sobie porządku.

Lektury

1. Biblia  (fragm..) P

2. Mitologia (fragm..)  P

3. Pieśń o Rolandzie P

4. A. Mickiewicz – Pan Tadeusz (fragm..)

5. J. Kochanowski – wybrane fraszki, pieśni

6. I. Krasicki – wybrane bajki

7. A Mickiewicz - wybrane bajki

8. A Mickiewicz – Dziady cz. II  P

9. A. Fredro – Zemsta

10. H. Sienkiewicz – Krzyżacy (fragm..)  P

11. H. Sienkiewicz – Sachem  P

12. S. Żeromski – Siłaczka

13. B. Prus – Kamizelka

15. D. Defoe – Robinson Crusoe  P

16. H. Sienkiewicz – Quo vadis (fragm.)  P

17. B. Prus – Lalka (fragm..) P

18. A. de Saint-Exupe′ry – Mały Książę (fragm.)  P

19. A Mickiewicz – Ballady i romanse (fragm..)  P

20. M. Cervantes – Don Kichote (fragm..)  P

21. W. Szekspir – Romeo o Julia  P

22. Dzieje Tristana i Izoldy (fragm.)  P

Wybrane liryki XIX i XX wieku

Literatura wybrana przez młodzież

Przykład literatury regionalnej

P - podręcznik

1. Homer – Odyseja  (fragm.)  P

2. K. Dickens – Opowieść wigilijna

3. A. de Saint Exupe′ry – Mały Książę  P

4. Bogurodzica

5. A. Mickiewicz – Pan Tadeusz (fragm.) P

6. I. Krasicki –  Żona modna + bajki     P

7. H. Sienkiewicz – Latarnik   P

8. A. Kamiński – Kamienie na szaniec  P

9. L. Kruczkowski – Niemcy (fragm.)  P

10. S. Żeromski – Syzyfowe prace  ( fragm.)  P

11. W. Reymont – Chłopi (fragm.)  P

12. A. Czechow – Śmierć urzędnika  i inne nowele P

13. E. Hemingway – Stary człowiek i morze (fragm.)  P

Wybrane liryki XIX i XX wieku

Literatura wybrana przez młodzież

Przykład literatury regionalnej

Teksty publicystyczne z czasopism, prasy

P - podręcznik

1. Biblia  (fragm.) P

2. Mitologia (fragm..)  P

3. Sofokles – Antygona 

4. A. Mickiewicz – Pan Tadeusz (fragm.)

5. J. Słowacki – Balladyna

6. J. Kochanowski – treny

7. M. Białoszewski – Pamiętnik z powstania….

8. M. Wańkowicz – Ziele na kraterze (fragm.)    

9. A. Fiedler – Dywizjon 303

10. Z. Kossak-Szczucka   - Bursztyny   (fragm.)

11. M. Musierowicz - Kłamczucha

12. I. Krasicki – satyry  P

13. B. Prus – Lalka (fragm.)  P

14. Molier – Skąpiec (fragm.)  P

15. S. Żeromski – Przedwiośnie  (fragm.)  P

16. W. Golding – Władca much  (fragm.)  P

17. G. Orwell – Folwark  zwierzęcy  (fragm.)  P

18. L. Kruczkowski – Niemcy

19. Homer – Iliada  (fragm.)  P

20. E.E. Schmitt – Oskar i pani Róża

Wybrane liryki XIX i XX wieku

Literatura wybrana przez młodzież

Przykład literatury regionalnej

P - podręcznik

Książki dla rodziców, n-li i młodzieży

 1.  D. Nosowska, R. Kreczmar- Madej  -„5 największych problemów dzieci ADHD, dysleksja, dysgrafika, dyskalkulia, wstyd.”
 2.  M. Kozakiewicz -  „Zaproszenie do rozmowy- o seksie, o konfliktach, o dojrzewaniu, o kompleksach, o partnerstwie, o katastrofach wychowawczych.”
 3.  A. Faber, E. Mazlish  - „Jak mówić, żeby dzieci nas słuchały?. Jak słuchać, żeby dzieci do nas mówiły?.”
 4.  K. Bocheńska  - „Mówię do ciebie, człowieku.”
 5.  M. Moneta- Malewska  - „Dla siebie i dla innych.”
 6.  U. Schafer  - „ Dlaczego dzieci się wiercą ? Zespół nadpobudliwości psychoruchowej. Poradnik.”
 7.  F. J. O’ Regan -  „ADHD”
 8.  I. Czachura  - „Domowa szkoła przetrwania. Podręcznik porozumiewania się.”
 9.  G. Haug- Schnabel -  „ Dziecko z charakterem”
 10.  J. Ważyńska -  „Jak chronić dzieci przed molestowanie seksualnym.”
 11.  S. Covey -  „7 nawyków skutecznego nastolatka: obowiązkowy przewodnik dla młodzieży”
 12.  S. Covey  - „6 najważniejszych decyzji, które kiedykolwiek podejmiesz: poradnik dla nastolatków”
 13.  P. Beadle -  „Jak uczyć?”
 14.  D. Sheff – „Cudowny chłopiec: mój uzależniony syn”
 15.  Bojarska L. „Od walenia po łapach do zmarszczenia brwi, czyli o środkach dyscyplinujących w szkole”
 16.  Robertson J. –„Jak zapewnić dyscyplinę, ład i porządek w klasie”
 17.  Ernst K. – „Szkolne gry uczniów”
 18.  Danielewska J. – „Agresja u dzieci: szkoła porozumiewania”
 19.  Bogdanowicz M. – „Uczeń z dysleksją w szkole”
 20.  Kwiek M. – „Dorastanie do miłości: propozycje działań wychowawczych”
 21.  Oregan F. – „Jak pracować z dziećmi o specjalnych potrzebach edukacyjnych”
 22.  Reid G. – Dysleksja
 23.  Howarth R. – „Jak pokonywać problemy behawioralne i emocjonalne u dzieci i młodzieży”
 24.  Pufal-Struzik Irena – „Agresja i przemoc w szkole”
 25.  Chomczyńska-Miliszkiewicz M. – „Polubić szkołę”
 26.  Kłusek U. i in. – „Niby-życie w Nibylandii: scenariusze lekcji wychowawczych w gimnazjum”     
 27.  Charczuk B. – „Szkoła dialogu: scenariusze i prezentacjemultimedialne na spotkania z rodzicami”
 28.  Reid G. i In. – „100 i więcej pomysłów, jak pomóc dziecku z dysleksją rozwijające z geografii, zajęcia w ramach realizacji projektu edukacyjnego w klasie II”

Książka jest najlepszym przyjacielem ucznia, należy ją szanować i cenić!

Nasi uczniowie sporo czytają!

Średnia wypożyczeń za I semestr w roku szk. 2016/2017:

 • kl. 1a  - 8,1
 • kl. 1b - 5,3
 • kl. 2a - 4,3
 • kl. 2b - 7,1
 • kl. 2c - 7,7
 • kl. 3a - 7,3
 • kl. 3b - 8,3
 • kl. 3c - 6,3

Średnia szkoły wyniosła 6,8 książki na jednego  ucznia.

Propozycje książek na ferie zimowe

Nie masz pomysłu na spędzenie ferii zimowych? Nie wiesz co masz ze sobą zrobić? Skorzystaj z bogatej  oferty książek w bibliotece szkolnej. Przyjdź i weź wypożycz książkę na ferie. Przenieść się w zaczarowany świat przygód, historii, zdarzeń.

Zapraszamy do zaczytania! M.in. polecamy:

https://sway.com/k5lqSmXD3jt5zHfv

Kolejny certyfikat dla gimnazjun

Miło nam poinformować, że nasza placówka uzyskała kolejny certyfikat. Tym razem chodzi o certyfikat związany z czytelnictwem. W uzasadnieniu czytamy m.in.: "Ta szkoła dba o rozwój czytelnictwa wśród uczniów. Posiada bibliotekę szkolną, którą systematycznie wyposaża w nowości czytelnicze. Biblioteka jest przyjaźnie nastawiona wobec każdego czytelnika. Jej priorytetem jest zaszczepienie w uczniach pasji czytania. Bibliotekarze tej placówki są wykwalifikowanymi nauczycielami regularnie doszkalającymi się m.in. poprzez fachową prasę."
Serdecznie gratulujemy!

 Certyfikat czytelnictwo-1

 

 

Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa

Biblioteka szkolna zachęca uczniów, nauczycieli i rodziców do korzystania z nowo zakupionych książek  z Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa. Oto wybrane propozycje na święta i cały następny rok...

Zapraszamy do zapoznania się z ofertą!

Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa-1

Podkategorie

 • Koło biblioteczne

  Kliknij dowolny plakat, aby przejść do całej galerii!

  • Plakat-10
  • Autor: Brak danych
  • Odsłon: 319
  • Plakat-13
  • Autor: Brak danych
  • Odsłon: 302
  • Plakat-3
  • Autor: Brak danych
  • Odsłon: 319
  • Plakat-8
  • Autor: Brak danych
  • Odsłon: 314